Convocatoria

Català (versión en castellano debajo)

Plataforma Documental Social Participatiu – La Virreina (DSP-La Virreina)

Un projecte de mediació social de La Virreina–Centre de la Imatge

Projecte de treball en xarxa amb diversos col·lectius de la ciutat de Barcelona en l’àmbit del documental social participatiu.

Els col·lectius interessats a participar d’aquesta xarxa col·laborativa de producció audiovisual poden contactar amb la Plataforma DSP-La Virreina al correu
dspvirreina@gmail.com

Característiques del projecte

La Plataforma de Documental Social Participatiu (DSP-La Virreina) desenvolupa el seu treball en La Virreina – Centre de la Imatge, amb l’objectiu de generar vincles entre institució i societat a partir de la configuració de nodes i grups de treball en l’àmbit de la creació audiovisual participativa.

Els nodes centrals del projecte DSP i les seves línies de treball giren entorn de la recerca i reflexió de les pràctiques col·laboratives; la creació de xarxes vinculades al documental social i la creació d’un LABORATORI de producció audiovisual mitjançant el desenvolupament d’aquestes pràctiques.

Laboratori de producció

Característiques del laboratori que comencem en aquesta fase de treball durant els anys 2017 i 2018:

 • El laboratori està obert a col·lectius interessats en el desenvolupament d’una pràctica audiovisual col·laborativa.
 • Els col·lectius ja existents, o que es constitueixin al voltant d’aquest Laboratori, poden articular al costat de DSP-La Virreina el desenvolupament de projectes audiovisuals vinculats al territori, memòria, relats, així com a diverses reivindicacions socials i polítiques.
 • No es tracta de crear documentals de caràcter televisiu, sinó d’articular una producció audiovisual a manera de càpsules que reflexionin, descriguin i aportin continguts sobre la història i transformació del territori, així com de les relacions socials i de producció que es donin en aquest. El Laboratori i la producció audiovisual estan oberts a les idees i propostes que generin els col·lectius.
 • La producció audiovisual d’aquestes càpsules s’integrarà en un arxiu audiovisual en línia compartit pels col·lectius que formin part de la xarxa i obert a tota la ciutadania.

Metodologia de treball entre DSP-La Virreina i els col·lectius

 • Conferència-taller de dues jornades (2 hores cadascuna) sobre DSP: referents i maneres de funcionament del documental participatiu. Desenvolupament tècnic – expressiu.
 • Suport tècnic expressiu per part d’un o dos monitors de DSP-La Virreina durant un trimestre, si així ho suggereix el col·lectiu. Tasques de guió, enregistrament i postproducció.
 • La Plataforma DSP-La Virreina col·labora també amb els seus equips tècnics d’enregistrament i postproducció per al treball participatiu juntament amb els col·lectius.
 • Recopilació del material audiovisual producte del Laboratori i el treball dels col·lectius, en una base de dades oberta i participativa en línia confeccionada per DSP-La Virreina, compartida per la xarxa de col·lectius i oberta a la ciutadania.
 • Suport metodològic, tècnic i humà de la Plataforma DSP-La Virreina per a la continuïtat del funcionament dels col·lectius que articulin la xarxa.

El cost del suport logístic als col·lectius és assumit per DSP-La Virreina, la qual cosa significa que no comporta cap despesa per als col·lectius que desitgin formar part d’aquesta xarxa de treball i que participin de la metodologia així com dels objectius proposats. Els col·lectius participants es comprometen a establir un marc de continuïtat i de responsabilitat sobre el desenvolupament del treball.

DSP-La Virreina. Gener del 2017.
_____________________

Castellano

Plataforma de Documental Social Participativo-La Virreina (DSP-La Virreina)

Un proyecto de mediación social de La Virreina–Centre de la Imatge

Proyecto de trabajo en red con diversos colectivos de la ciudad de Barcelona en el ámbito del documental social participativo.

Los colectivos interesados en participar de esta red colaborativa de producción audiovisual pueden contactar con la Plataforma DSP-La Virreina a través del correo dspvirreina@gmail.com

Características del proyecto

La Plataforma de Documental Social Participativo (DSP-La Virreina) desarrolla su trabajo en La Virreina – Centro de la imagen, con el objetivo de generar vínculos entre institución y sociedad a partir de la configuración de nodos y grupos de trabajo en el ámbito de la creación audiovisual participativa.

Los nodos centrales del proyecto DSP y sus líneas de trabajo giran en torno a la investigación y reflexión de las prácticas colaborativas; la creación de redes colaborativas vinculadas al documental social y la creación de un LABORATORIO de producción audiovisual mediante el desarrollo de estas prácticas.

Laboratorio de producción

Características del laboratorio que comenzamos en esta fase de trabajo durante los años 2017 y 2018:

 • El laboratorio está abierto a colectivos interesados en el desarrollo de una práctica audiovisual colaborativa.
 • Los colectivos ya existentes, o que se constituyan alrededor de este Laboratorio, pueden articular junto a DSP-La Virreina el desarrollo de proyectos audiovisuales vinculados al territorio, memoria, relatos, así como a diversas reivindicaciones sociales y políticas.
 • No se trata de crear documentales de carácter televisivo, sino de articular una producción audiovisual a manera de cápsulas que reflexionen, describan y aporten contenidos sobre la historia y transformación del territorio, así como de las relaciones sociales y de producción que se den en este. El Laboratorio y la producción audiovisual están abiertos a las ideas y propuestas que generen los colectivos.
 • La producción audiovisual de estas cápsulas se integrará en un archivo audiovisual online compartido por los colectivos que formen parte de la red y abierto a toda la ciudadanía.

Metodología de trabajo entre DSP-La Virreina y los colectivos

 • Conferencia-taller de dos jornadas (2 horas cada una) sobre DSP: referentes y modos de funcionamiento del documental participativo. Desarrollo técnico–expresivo.
 • Apoyo técnico expresivo por parte de uno o dos monitores de DSP-La Virreina durante un trimestre, si así lo sugiere el colectivo. Tareas de guión, grabación y postproducción.
 • La Plataforma DSP-La Virreina colabora también con sus equipos técnicos de grabación y postproducción para el trabajo participativo junto con los colectivos.
 • Recopilación del material audiovisual producto del Laboratorio y el trabajo de los colectivos, en una base de datos abierta y participativa online confeccionada por DSP-La Virreina, compartida por la red de colectivos y abierta a la ciudadanía.
 • Apoyo metodológico, técnico y humano de la Plataforma DSP-La Virreina para la continuidad del funcionamiento de los colectivos que articulen la red.

El coste del apoyo logístico a los colectivos es asumido por DSP-La Virreina, por lo que no significa gasto alguno para los colectivos que deseen formar parte de esta red de trabajo y que participen de la metodología así como de los objetivos propuestos. Los colectivos participantes se comprometen a establecer un marco de continuidad y de responsabilidad sobre el desarrollo del trabajo.

DSP-La Virreina. Enero de 2017.